Kontakt

  Gego Elektro

  Zagreb Hrvatska

  Mobitel: 385 91 423 00 18

  OIB 05200144834

  IBAN HR9325030071100009091

  Sberbank d.d. Zagreb